دی ۲۷، ۱۳۹۰

امام جماعت واقعی یا نماز ِ گران

مدرسه عیال با یک شیخ جوان صحبت کرده بودن که بره پیشنماز بشه. یک هفته رفته، بعدش دیگه نرفته.
اون میگفته برای هر نماز پنج هزار تومن میگیرم، اینا گفتن فقط سه تومن میتونیم بدیم!

هیچ نظری موجود نیست: